våra tjänster

Med moderna och allsidiga maskiner utför vi allt från grovschakt av industritomter till finplanering av bärlager inför asfaltering.

• Deponier – deponibottnar och sluttäckningar
• Ridbanor
• Industritomter
• Mottagning av div. schaktmassor
• Vägbyggnationer